N J O F T I M

 

Njoftohen të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës  se Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim me rastin e aprovimit te Ligjit te Ri  Nr. 05/ L-042 ka ndryshuar emërtimin.

Në bazë të ligjit të ri tani e tutje  quhet Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit.

Njëkohësisht do të ndryshoj edhe domeni nga www.wwro-ks.orgwww.arru-rks.org

 

 

N O T I F I C A T I O N

We inform all institutions of the Republic of Kosovo that the Water and Wastewater Regulatory Office upon approval of the new Law no. 05/ L-042 has been renamed.

 

Under the new law henceforth referred to the Water Services Regulatory Authority.

At the same time the domain will change from www.wwro-ks.org to www.arru-rks.org 

 

 

OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavamo sve institucije Republike Kosova da Regulatorni Ured za Vodu i Kanalizaciju nakon usvajanja novog zakona Br. 05/ L-042 je preimenovan.

Prema novom zakonu u daljem tekstu pod nazivom Regulatorni Autoritet za Usluge Vode .

Istovremeno će se promeniti i domen od www.wwro-ks.org u www.arru-rks.org.